top of page

טיפול במשחק

 

משחק הינו תופעה אנושית אוניברסלית, טבעית וספונטנית. טיפול במשחק הינו הדרך בה המטפל משתמש בחווית המשחק. בטיפול במשחק הילד משחק ״במגרש משחקים״ שנחווה כסביבה בטוחה להתנסויות החדשות- ישנות, לחוויות המודעות והלא מודעות, הדמיוניות והמציאותיות.

יש הרואים במשחק צורת תקשורת של הילד עם עצמו ועם אחרים. כך, הילד מבטא במשחק את עולמו הפנימי, את הקונפליקטים שלו, את השלב ההתפתחותי, את דרכי התיפקוד ואת מערך ההגנות שלו.

עבור אחרים המשחק הינו יצוג סימבולי של תכנים לא מודעים. כך, בטיפול במשחק, הפרוש של סמלי המשחק יכול ללמד על הפנטזיה ועל הקונפליקטים הלא מודעים של הילד.

יש המבינים את המשחק כדרך להשגת תחושה של אקטיביות ושליטה על חוויות מציאותיות שאינן בשליטת הילד.

על פי משנתו של הפסיכואנלטיקאי ד.ו וויניקוט, המשחק מהווה מרכיב מהותי בחיים, בהתפתחות הנפשית של האדם בכלל והילד בפרט, ואף נושא ערך מרכזי בטיפול הנפשי.

המשחק מתרחש בו בזמן הן בעולם הפנימי והן בעולם החיצוני, באיזור ביניים המכונה ״מרחב פוטנצילי״. עיקרו של המשחק טמון בהדדיות השברירית שבין השליטה המאגית והכל יכולה המתקיימת במציאות הנפשית הסוביקטיבית, לבין הההתנסות לשלוט על אוביקטים ממשיים במציאות האוביקטיבית

בזמן המשחק, הילד יוצא אל מעבר לעולמו הפנימי, מעבר לפנטזיה, וחושף עצמו לאפשרות של הגשמת הפנטזיה בתוך הבועה האשלייתית של המשחק שלו. הכוחות המאגיים שהילד מייחס לעצמו במשחק מספקים תחושה של כוח, אקטיביות ושליטה בעולם. תוך כדי נסיון המימוש של הפנטזיה, נוצרות אפשרויות של הפתעה. ההפתעה והספונטניות מאפשרים הגשמה של חיוניות וביטוי עצמי.

היכולת לשחק תלויה בסביבה מאפשרת ובעיקר באנשים הקרובים לילד, כמו הוריו ומחנכיו.
בטיפול במשחק, הילד יכול להיות ולחוות את העצמי שלו בצורה ספונטנית, אותנטית ויצירתית בנוכחות של אחר משמעותי.

היכולת של האדם להנות מחוויות תרבותיות הינה ביטוי של חווית משחק בהוויה של מבוגרים. החוויה המשחקית אינה מוגבלת לחוויות אומנותיות ותרבותיות, אלא מתגלמת ביכולת של האדם לחוות את החיים במלואם ולהנות מהיצירתיות ומהחיוניות של חיי הדמיון.

המשחק התופס מקום מיוחד בחיי הנפש, אינו פעולה ילדית בלבד, ואינו מוגבל לטיפול במשחק עבור ילדים.

בטיפול במבוגרים המבוסס על קשר מילולי, היכולת לדמיין, לבנות, להרוס, ולעצב מחשבות ורעיונות מקבילה ליכולת של הילד לשחק. מהות הטיפול מתקיימת כשהמטפל והמטופל משחקים יחדיו.

בטיפול בנוער ובמבוגרים, ניתן להעשיר את השיח המילולי בעזרת שימוש במטפורות, ביטוי דרך טכסטים ספרותיים(ביבלותירפיה), הנחיה על ידי דמיון מודרך, קלפים טיפוליים וכן טיפול בארגז החול

(sand therapy)

 

 אמירים 

bottom of page